Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
· zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
· er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleneinden gebruikt worden:
– Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
– Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
– Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd).
– Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.
– Uw naam, adres en woonplaats
– uw geboortedatum
– de datum van de behandeling
– een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’
– de kosten van het consult

PrivacyreglementDoel van het privacyreglement

Doel van het reglement is een vastlegging van de maatregelen die ik genomen heb om zeker te stellen dat zorgvuldig met patiëntgegevens wordt omgegaan. Dit reglement is van toepassing op elke verwerking (geautomatiseerd en niet-geautomatiseerd) van patiëntgegevens, die in een bestand zijn of worden opgenomen.Verzamelen en verwerken van patiëntgegevens

Doel: gebruik in het kader van de te verlenen zorg binnen de behandelingen.
1. Patiëntgegevens worden op een zorgvuldige wijze verwerkt en alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn of worden verzameld.
2. Gegevens kunnen worden verzameld tijdens het intakegesprek en behandelingen.

Verwerking van algemene patiëntgegevens en gezondheidsgegevens1. Patiënten worden geïnformeerd over de verzameling en verwerking van gegevens door de praktijk via informatie in de wachtkamer en via de website.
2. Algemene patiëntgegevens worden alleen in de praktijk verwerkt, indien aan een van onderstaande voorwaarden is voldaan:
a. de patiënt heeft voor de verwerking toestemming (mondeling of schriftelijk) verleend;
b. verwerking is noodzakelijk voor de verlening van therapeutische zorg aan de patiënt;
c. verwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen;
d. verwerking is noodzakelijk ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van patiënt.
3. Gezondheidsgegevens van de patiënt worden alleen gedeeld met anderen wanneer aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:
a. voor zover dat voor een goede behandeling van de patiënt noodzakelijk is na uitdrukkelijke toestemming van de patiënt. Hierbij denkend aan overdracht aan collega bij vervanging, doorverwijzing naar huisarts of fysiotherapeut of andere discipline.
b. indien dit nodig is om te voldoen aan de wettelijke verplichting

informatiebeveiliging praktijk voor natuurgeneeskundeInformatiebeveiliging

De volgende maatregelen zijn genomen om zeker te stellen dat patiëntgegevens zorgvuldig worden behandeld.

1. Alle medewerkers die patiëntgegevens verwerken of anderszins kennis nemen van patiëntgegevens zijn gehouden aan geheimhouding.
2. Patiëntgegevens worden niet langer bewaard dan nodig; medische gegevens worden in beginsel vijftien jaren bewaard en daarna vernietigd door een gecertificeerde instelling.
3. Alleen bevoegden hebben toegang tot de (digitale) gegevensbestanden van de praktijk; de computers zijn voorzien van een wachtwoord en de archiefkasten waarin gegevens worden opgeslagen zijn niet vrij toegankelijk.

Rechten van de patiënt1) De patiënt heeft recht op inzage in alle gegevens die over hem zijn verzameld en verwerkt.
2) De patiënt heeft recht op een afschrift van de over hem of haar verzamelde en verwerkte gegevens; de praktijk verstrekt een afschrift na een verzoek van de patiënt
3) De patiënt kan verzoeken om aanvulling en/of correctie van de verzamelde en verwerkte gegevens, voor zover deze onvolledig en/of feitelijk onjuist zijn.
4) De patiënt kan verzoeken om verwijdering of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens.
5) Wanneer de patiënt vindt dat dit reglement door de praktijk voor natuurgeneeskunde, niet of onvoldoende wordt nageleefd, dan kan hij of zij een klacht indienen bij de praktijk.
6) Daar waar de patiënt zichzelf niet kan vertegenwoordigen, treedt de wettelijke vertegenwoordiger in zijn of haar plaats.

Publicatie privacyreglementDit privacyreglement is gepubliceerd vanaf 25 mei 2018 en is duidelijk zichtbaar in de wachtkamer van de praktijk.